Organizačná štruktúra

RADA RIADITEĽOV

Kancelária riaditeľov
Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva PSK pri FNsP
Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie

ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Sekretariát generálneho riaditeľa
Technicko-prevádzkový odbor
Hovorca FNsP
Útvar civilnej ochrany
Referát riadenia kvality ZS
Oddelenie kontroly a sťažností
Referát finančného kontrolingu

ÚSEK MEDICÍNSKEHO RIADITEĽA

Sekretariát medicínskeho riaditeľa
Odbor liečebnopreventívnej starostlivosti pre chirurgické odbory
Odbor liečebnopreventívnej starostlivosti pre nechirurgické odbory
Odbor ošetrovateľstva
Referát klinického skúšania
Referát revíznych činností

ÚSEK EKONOMICKÉHO RIADITEĽA

Sekretariát ekonomického riaditeľa
Ekonomický odbor
Personálno-mzdový odbor
Odbor pre styk so ZP a štatistiky
Odbor informatiky
Oddelenie verejného obstarávania
Referát ochrany osobných údajov
Referát centrálnej evidencie zmlúv
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...